• გთხოვთ, შეამოწმოთ ფინალური გამოცდების ცხრილი სტუდენტთა მონაცემთა ბაზაში (SIS-ში).
  • გთხოვთგამოცდების დამთხვევის შემთხვევაში მიმართოთ საგამოცდო ცენტრს (A307) 26 ნოემბრიდან  30 ოქტომბრის ჩათვლით.
  • გთხოვთ, ცხრილი გადაამოწმოთ ყოველდღიურად, რადგან შეიძლება შეიცვალოს კვირის ბოლომდე;
  • გამოცდაზე დასასწრებად, აუცილებლად თან იქონიეთ სტუდენტური ბარათი.
  • ფინალური გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში, მიმართეთ ფაკულტეტს  განცხადებითა და გაცდენის მიზეზის დამადასტურებელი საბუთით, გამოცდის გაცდენიდან 2  კალენდარულ დღეშ;