გთავაზობთ ინფორმაციას პირველკურსელთა რეგიტრაციასთან დაკავშირებით!

ვადები: 4-15 სექტემბერი (9:00-17:00საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა)

წარსადგენი საბუთების სია:

1) საშუალო სკოლის ატესტატის დედანი

2) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ქსეროასლი

3) ჯანმრთელობის ცნობა – ფორმა 100

4) წვევამდელის მოწმობის დედანი ან ასლი (ბიჭებისთვის)

5) ფოტოსურათი (3×4 )

6) ფოტოსურათი კომპაქტურ დისკზე ( ელექტრონული ვერსია)

სწავლის დაწყება – 18 სექტემბერი