• გთხოვთ, შეამოწმოთ შუალედური გამოცდების ცხრილი სტუდენტთა საინფორმაციო სისტემაში;
  • გთხოვთ, გამოცდების დამთხვევის შემთხვევაში მიმართოთ საგამოცდო ცენტრს (A307) 9 ოქტომბრიდან  13 ოქტომბრის ჩათვლით;
  • გთხოვთ, ცხრილი გადაამოწმოთ ყოველდღიურად, რადგან შეიძლება შეიცვალოს კვირის ბოლომდე;
  • გამოცდაზე დასასწრებად, აუცილებლად თან იქონიეთ სტუდენტური ბარათი;
  • შუალედური გამოცდის გაცდენის შემთხვევაში, მიმართეთ ფაკულტეტს  განცხადებითა და გაცდენის მიზეზის დამადასტურებელი საბუთით, გამოცდის გაცდენიდან ხუთ კალენდარულ დღეშ;

 

  • შუალედური გამოცდების აღდგენითი გამოცდები დაინიშნება: 
           –   მეორე,მესამე და მეოთხე კურსელებისთვის 6 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის     ჩათვლით.
                 –   პირველკურსელებისთვის: 20 ნოემბრიდან 24 ნოემბრის ჩათვლით.