შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით გაიმართა სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენცია.

„კომერციული სამართლის აქტუალური საკითხებიII “

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა.