მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორობის კანდიდატი

დასრულებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, ხოლო ამჟამად სწავლობს დოქტურანტურაში კერძო სამართლის მიმართულებით.

კითხულობს ლექციებს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს მუშაობდა ფონდ ღია საზოგადოება – საქართველოსა და ფინასსთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტში.

აქტიურადაა ჩართული DAAD-ისა და მაქს პლანკის ინსტიტუტის მიერ განხორციელებულ პროექტებსა და კონფერენციებში.

2018 წელს მოიპოვა მაქს პლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსიტუტის დაფინანსება კვლევის განსახორციელებლად.

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უძღვება სემინარებს აკადმიერი იურიდიული კვლევისა და მეტყველებისა და აკადემიური წერის მიმართულებით.

CV