სამართალმცოდნეობა

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა  ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული მიმართულებაა 2010 წლიდან. დღეს კი სამართლის ფაკულტეტი წარმატებით აგრძელებს ამ საქმიანობას და მიზნად ისახავს სტუდენტებს საფუძვლიანად შეასწავლოს სამართლის როლი და ადგილი თანამედროვე მეცნიერებათა სისტემაში. პროგრამა მოიცავს კონსტუტიციური, სისხლის, საერთაშორისო, კერძო და სამართლის სხვა მნიშვნელოვანი ქვედარგების თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებს, ასევე სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების და საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლებს, სახელმწიფო მმართველობის ფორმებს, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთქმედების პრინციპებს, საერთაშორისო სამართლითა და საქართველოს კონსტიტუციით საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს და ა.შ. უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს იურიდიული კლინიკა, სადაც სტუდენტებს აქვთ საშუალება გამოიმუშაონ პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და მიიღონ მონაწილეობა იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში. პროგრამის შემადგენელი ნაწილია სასწავლო პრაქტიკა, რომელსაც სტუდენტები გადიან სამართლის ფაკულტეტის კლინიკასა და პარტნიორ ორგანიზაციებში. პრაქტიკული სამართლის კლინიკა უწყობს სტუდენტების შემდგომ დასაქმებას საჯარო უწყებებში, იურიდიულ კომპანიებში, სანოტარო ბიუროებში, კერძო კომპანიებში, ბანკებში, სასამართლოებში, სხვადასხვა საერთაშორისო და უფლებადამცველ ორგანიზაციაში.

კურიკულუმი