მოწვეული ლექტორი, სამართლის დოქტორი

სამართლის დოქტორის ხარისხი მიიღო თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009 წელს.  სადისერტაციო თემა: „საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრის სამართლებრივი პრობლემები“.   (სამართლის დოქტორი  TEU-D #000449.   სარეგისტრაციო # 449. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი ).

აქვს გამოქვეყნებული სტატიები საბაჟო და საგადასახადო სამართლის პრობლემურ საკითხებზე და სამართლის თეორიაში. ამჟამად მუშაობს სამართალმცოდნეობის შესავალი კურსის სახელმზღვანელოზე.

CV