ასოცირებული პროფესორი, განათლების დოქტორი

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერი და სამართლის ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილე. 2012 წელს მოიპოვა დოქტორის ხარისხი განათლების მენეჯმენტსა და ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში. გამოქვეყნებული აქვს შემდეგი პუბლიკაციები: მენეჯმენტის ინოვაციური კონცეფციის საფუძვლები, საგანმანათლებლო სისტემის განვითარების ინოვაციური  ტენდენციები. ინფორმაციის ფორმირება – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ინოვაციური კონცეფციები. ასევე – დიდაქტიკური ნაშრომი საგანმანათლებლო მენეჯმენტში, მიღებული აქვს სხვადასხვა კონფერენციებში მონაწილეობა.

ოფისი: 206

შიდა: +995 32 2595006 (139)

ელ-ფოსტა: rdikmen@ibsu.edu.ge