შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა არის სტუდენტების წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც აირჩევა სტუდენტების მიერ პირდაპირი და ფარული არჩევნების გზით ერთი წლის ვადით. სტუდენტური თვითმმართველობა წარმოადგენს სტუდენტების ინტერესებს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან და მართვის ორგანოებთან ურთიერთობისას, იცავს მათ უფლებებს და ხელს უწყობს სტუდენტური ინიციატივების განხორციელებას. სტუდენტური თვითმმართველობის მიზნებს, უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და მისი ფუნქციონირების სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს განსაზღვრავს  თვითმმართველობის დებულება.