შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის კოორდინატორი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი

2016  წლიდან არის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის შედარებითი კომერციული სამართლის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი. სხვადასხვა დროს მუშობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში, ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივ საკითხთა ქართულ-ევროპულ საკონსულტაციო ცენტრსა (ევროპული გაერთიანების Tasic-ის პროექტი) და ევროპული კავშირის სამართლებრივი ხელშეწყობის სხვა პროექტებში. არის 8 სამეცნიერო ნაშორომის და რამდენიმე პერიოდული გამოცემის თანაავტორი და რედაქტორი, მათ შორის, საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარის თანამთარგმნელი და რედაქტორი.

ოფისი: A502

შიდა: +995 32 2595006 (164)

ელ-ფოსტა: vzaalishvili@ibsu.edu.ge