სამართლის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

1992 წელს წარჩინებით დაამთავრა თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი. 2017 წელს ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „პრეზიდენტის ინსტიტუტი საქართველოში და ევროპის ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში (შედარებითი ანალიზი)“ და მიენიჭა სამართლის დოქტორის ხარისხი.

ზურაბ ჯიბღაშვილი სხვა და სხვა წლებში სხვა და სხვა თანამდებობებზე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტის აპარატში, იუსტიციის სამინისტროში, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროში. ამჟამად არის საქართველოს ეროვნული უშიშროებისს საბჭოს თავდაცვისა და სამხედრო აღცმშენებლობის საკითხთა დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. არის სხვა და სხვა გამოცემების ავტორი და თანა ავტორი. არა ერთი წელია ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგოურ საქმიანობას.